Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας

Δημιουργηθηκε στις 24 Μαρτίου 2009

 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις - ΦΕΚ - Γενικά Έγγραφα
Επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης με θέμα: Πρόσθετες διευκρινίσεις για επιβεβαίωση επάρκειας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. (23 Δεκεμβρίου 2011)

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Αρ. Πρωτ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5/10 (ΦΕΚ 1412/Β/16.6.2011) με θέμα : Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013 (16 Ιουνίου 2011)

Εγκύκλιος: Οδηγίες για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ (3 Φεβρουαρίου 2011)
(Ειδικότερα για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) δείτε την παράγραφο 3.5 στην σελ. 10 της εγκυκλίου)

Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας φορέων για πράξεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή άλλους πόρους (13 Σεπτεμβρίου 2010)

(Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.5/10 (ΦΕΚ 792/Β/8.6.2010) με θέμα : Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013 (28 Μαίου 2010)

(ΦΕΚ 1914/Β'/8-9-2009) ΚΥΑ για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», των οδηγών εφαρμογής του και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα− Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές», για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013 (8 Σεπτεμβρίου 2009)Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδοΠρογραμματικές Συμβάσεις
Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης Ν.3614 (8 Ιανουαρίου 2009)

Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013, για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος) (Απρίλιος 2009)
(Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στην αρχική εγκύκλιο (με α.π. 4670/ΕΥΣ 551/01.02.08), που έχουν γίνει με τα έγγραφα με α.π. 44236/ΕΥΘΥ 479/29.09.08 και 18703/ΕΥΘΥ 786/08.04.09. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται με διακριτό χρώμα στο κείμενο.)

Διευκρινίσεις θεμάτων που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις (17 Σεπτεμβρίου 2009)Ημερίδες που αφορούσαν την Διαχειριστική ΕπάρκειαΣυχνά Ερωτήματα για τη Διαχειριστική Επάρκεια τη Μεταβατική Περίοδο