Επικοινωνιακό Σχέδιο ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007 - 2013

Δημιουργηθηκε στις 27 Μαρτίου 2009

Στο Επικοινωνιακό Σχέδιο καθορίζονται λεπτομερώς τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί το μέσο που υποδεικνύει :

  • Τον τρόπο με τον οποίο η στοχοθεσία των έργων και των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ συμβάλλει στους γενικούς στόχους του ΕΠ
  • Τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα και οι ωφέλειες από την ολοκλήρωση των έργων και των δράσεων του ΕΠ συμβάλλουν στην εκπλήρωση του οράματος για τη χωρική ενότητα και στην ικανοποίηση των συνιστωσών του.

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 βασικός στόχος είναι η επικοινωνία του οράματος για τη χωρική ενότητα, που είναι «η δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφη προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή».