Πορεία Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις 31 Μαΐου 2011

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δημιουργήθηκε και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Η λειτουργία αυτή τηρεί τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο και από την Ε.Ε. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Στον πίνακα που ακολουθεί και τηρώντας κανόνες διαφάνειας που διασφαλίζουν «το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει», καταγράφεται η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία – Θράκη 2007-2013". Ο πίνακας παράγεται από τα επίσημα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Στον πίνακα, που επικαιροποιείται ανά μήνα, παρουσιάζεται ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά:

Α. Η Δέσμευση του Προγράμματος, δηλαδή οι πόροι που έχουν εγκριθεί ως Κοινοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς και οι προβλεπόμενοι εθνικοί πόροι που συνολικά διατίθενται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2007-2013.

Β. Η Ενεργοποίηση του Προγράμματος μέσω προσκλήσεων, εντάξεων έργων, συμβάσεων και πραγματοποιημένων δαπανών. Πιο αναλυτικά αποτυπώνεται:

1. Το συνολικό ποσό των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί από τις Αρχές που ασκούν αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής (Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών και Υπουργείων, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κλπ.) και απευθύνονται σε δυνητικούς δικαιούχους (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικά- Ερευνητικά Ιδρύματα, κλπ.) προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

2. Το συνολικό ποσό των Έργων που έχουν Ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης έργων από τις Αρχές που ασκούν αρμοδιότητα Διαχειριστικών Αρχών (Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών και Υπουργείων, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κλπ.) προκειμένου τα έργα αυτά να χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

3. Το συνολικό ποσό των Νομικών Δεσμεύσεων (Συμβασιοποίηση) που έχουν αναληφθεί βάσει των δημοσίων συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των δικαιούχων (Φορείς Υλοποίησης) έργων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και των αναδόχων (Φορείς Εκτέλεσης) που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των έργων αυτών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο παραγωγής του έργου.

4. Το συνολικό ποσό των Δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί (απορροφηθεί) επί του συνολικού προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 Ιστορικά στοιχεία: