ΜΟΝΑΔΑ Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Δημιουργηθηκε στις 20 Μαρτίου 2009
Αρμοδιότητες Μονάδων Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


  Προγραμματική περίοδος 2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
  • Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από τους σχετικούς άξονες προτεραιότητας του ΕΠ, σύμφωνα με την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και το υποβάλλει για έγκριση στον Περιφερειάρχη.
  • Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
  • Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο των σχετικών αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ ως δικαιούχος και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.
  • Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΑΣ, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην ΕΥΔ και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥΔ και τα μέλη της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π., εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΔ, μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΥΔ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
  • Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας
  • Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΥΔ.
  • Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Π., όπως παρακολούθηση δεικτών και πλαισίου επίδοσης, διαδικασίες συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, υλοποίησης πράξεων, δημοσιότητας.
  • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ.
  • Υποστηρίζει την οργάνωση των τεχνικών συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την ΕΥΔ.
  • Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
  • Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

  Προγραμματική περίοδος 2007-2013: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης»
  • Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση.. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
  • Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες και υποβάλλει στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση το στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.
  • Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
  • Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού προγράμματος και ιδίως για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για τις επί μέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να αποστέλλονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.
  • Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.
  • Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.
  • Υποστηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος.
  • Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.