ΜΟΝΑΔΑ Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Δημιουργηθηκε στις 20 Μαρτίου 2009
Αρμοδιότητες Μονάδων Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΠρογραμματική περίοδος 2014−2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
 • Καταρτίζει την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» σε τυποποιημένο έντυπο της ΕΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες του ΕΠ, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης, για τις οποίες συνεργάζεται με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων, και ελλείψει αυτών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τη γνώμη της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ, η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 24Α του Ν. 4314/2014, σε ότι αφορά σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα δράσεις που οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι Δήμοι.
 • Εισηγείται για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων του ΕΠ, καθώς και προτάσεων αναθεώρησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4314/2014.
 • Καταρτίζει την στρατηγική επικοινωνίας για το ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την έγκρισή της, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.
 • Οργανώνει και παρακολουθεί τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π., στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας, με στόχο την όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το πρόγραμμα, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν από τις δράσεις του και προς τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής και των Ταμείων.
 • Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Οργανώνει τις αξιολογήσεις του ΕΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης και με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις του ΕΠ, τις παρουσιάζει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του ΕΠ. Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31/12/2022, έκθεση με τα συνοπτικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, τις κύριες εκροές και αποτελέσματα του Ε.Π., και κατά περίπτωση τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων.
 • Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, βάσει των οποίων επιλέγονται οι πράξεις για χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας, τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητας του ΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Επιτροπής ΕΣΠΑ για τις δράσεις τοπικής ανάπτυξης και τις δράσεις με δικαιούχους τους Δήμους.
 • Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης του ΕΠ, και μετά από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης, τις υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του ΕΠ και τις υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Προβαίνει στην ενσωμάτωση των εγκεκριμένων τροποποιήσεων στο ΕΠ και το υποβάλλει για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης παρέχοντας σε αυτήν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ως προς την επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης και προβαίνει στην ανάληψη των κατάλληλων μέτρων για την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.
 • Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
 • Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί την εξέλιξη ενδεχόμενων παρατηρήσεων και σχολίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του ΕΠ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του ΕΠ, βάσει των οποίων εφαρμόζεται η διαδικασία της αποδέσμευσης. Συντάσσει αιτήματα εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν, εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους ανωτέρας βίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες Β.1 και Β.2, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ.
 • Είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες του Ε.Π. και του πλαισίου επίδοσης, καθώς και τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Ενημερώνει την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Επιτροπή ΕΣΠΑ για την πορεία υλοποίησης των έργων τοπικής ανάπτυξης και των έργων που υλοποιούνται από τους Δήμους.
 • Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, στη βάση της «Εξειδίκευσης της εφαρμογής του ΕΠ» και του ετήσιου προγραμματισμού των προσκλήσεων, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων, καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση της πρόσκλησης.
 • Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ που διαχειρίζεται και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί. Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
  • τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,
  • τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
  • την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
  • τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων,
  • τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΠ,
  • την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ε.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
  • την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.
 • Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103 του Καν. 1303/2013.
 • Εισηγείται στον Περιφερειάρχη την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ. Μετά την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες Β.1 και Β.2 «Διαχείρισης Πράξεων» και δημοσιοποιεί τις αποφάσεις ένταξης στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΠ.
 • Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό ενδιάμεσων φορέων που θα αναλάβουν τη διαχείριση μέρους του ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής για πράξεις κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4314/2014.
 • Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τον ορισμό ενδιάμεσων φορέων που θα αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής, ή τη διαχείριση μέρους του ΕΠ σχετικά με δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ή προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, με σκοπό ο Περιφερειάρχης να εισηγηθεί την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και όπου απαιτείται του αρμόδιου Υπουργού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικής με τον ορισμό των εν λόγω ενδιάμεσων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 7 του Ν. 4314/2014.
 • Παρακολουθεί και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης των ενδιάμεσων φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και τα οριζόμενα στις αποφάσεις εκχώρησης, και εφόσον απαιτείται
 • Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
 • Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.

Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης»
 • Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
 • Εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Οργανώνει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τη δημοσιότητα των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
 • Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό εμπλέκει στα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις.
 • Συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, τις οποίες υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την οργάνωση των αξιολογήσεων Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Παρακολουθεί την αξιολόγηση των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
 • Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προτάσεις αναθεώρησής τους.
 • Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του επιχειρησιακού προγράμματος, στην οποία η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή συμμετέχει, ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσματά της και παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των περιβαλλοντικών δράσεων και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται. Σε συμφωνία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε πληροφορία που ζητείται.
 • Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης των αξόνων προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε σχέση με τους στόχους τους. Για το σκοπό αυτό συνθέτει σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος τις αναγκαίες πληροφορίες που συγκεντρώνει από τις επί μέρους Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζομένων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Προγραμματίζει και προετοιμάζει σε συνεργασία με τις Μονάδες Β.1 και Β2 τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοδοτικό σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του κάθε άξονα προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση πρόσκλησης.
 • Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, από τους άξονες προτεραιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που διαχειρίζεται και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
  • τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
  • τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
  • τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων,
  • τα αρμόδια στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα,
  • την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.
 • Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.
 • Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.
 • Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος και την κοινοποίησή τους στους δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
 • Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ.
 • Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
 • Σε συμφωνία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήματος της, πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (1828/2006) εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.
 • Υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εξαμηνιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
 • Συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας για την διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).