Κοινοτική Πρωτοβουλία JESSICA

Δημιουργηθηκε στις 21 Μαΐου 2010

Η κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο τρόπο χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Το όνομα προέρχεται από το ακρωνύμιο στην Αγγλική γλώσσα «Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” – “Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές”.

Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Η ΕΔΑ ΠΑΜΘ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στις 22 Ιουνίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.