Υποχρεώσεις Δημοσιότητας - Υποδείγματα Πινακίδων

Δημιουργηθηκε στις 19 Μαΐου 2009

Πινακίδα εργοταξίου
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο εργοτάξιο εφόσον:

1. Η συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ
2. Η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης που ορίζονται στο Παράρτημα Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ του Επικοινωνιακού Οδηγού.
2. Τη φράση : «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
3. Αναφορά ολογράφως στο Διαρθρωτικό Ταμείο : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»
4. Το επιλεγμένο μήνυμα από τη ΔΑ «με στόχο την ανάπτυξη και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον»

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.

Για την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών και την εποπτική τους απεικόνιση κατεβάστε το παρακάτω αρχείο:
Υπόδειγμα πινακίδας εργοταξίου

Στην περίπτωση που το έργο περιέχει περισσότερα του ενός υποέργα, κατασκευάζεται και τοποθετείται σε κάθε εργοτάξιο διαφορετική πινακίδα για κάθε υποέργο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
Υπόδειγμα πινακίδας εργοταξίου με υποέργα

Ειδικά για τα έργα γέφυρες (Γ’ ΚΠΣ – ΕΣΠΑ) ακολουθείται το επόμενο υπόδειγμα::
Υπόδειγμα πινακίδας εργοταξίου για έργα γέφυρες (Γ' ΚΠΣ - ΕΣΠΑ)

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

Μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα

Το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναρτήσει μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

Το υλικό κατασκευής της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας (π.χ. μέταλλο, μάρμαρο, πλεξιγκλάς κλπ) καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Η μόνιμη αυτή πινακίδα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευμεγέθης σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Υπόδειγμα μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας

Η περιγραφή στο πεδίο «τύπος έργου» βασίζεται στον κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας.

Ανάλογα με τον κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας που έχει ενταχθεί κάθε έργο, ανατρέχουμε στο συνημμένο αρχείο και επιλέγουμε τον υπέρτιτλο κάθε Θεματικής Προτεραιότητας. (π.χ. για έργο της Θεματικής Προτεραιότητας 22 - Εθνικές οδοί, αναγράφουμε στον τύπο έργου «Μεταφορές», για έργο της Θεματικής Προτεραιότητας 46 - Επεξεργασία ύδατος (λύματα) αναγράφουμε στον τύπο έργου «Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων», κ.ο.κ.)
Πίνακας Θεματικών Προτεραιοτήτων

Επικοινωνιακός Οδηγός

Εμβλήματα, Λογότυπα και Γραμματοσειρές