Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Δημιουργηθηκε στις 02 Δεκεμβρίου 2008

Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007 - 2013, είναι οι εξής:

 

Ενεργές Προσκλήσεις
Δεν υπάρχουν πλέον ενεργές προσκλήσεις.

 

Ολοκληρωμένες Προσκλήσεις
Παράταση υποβολής προτάσεων έως 1/7/2013.

οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα