Επιτροπές Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013

Δημιουργηθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2009

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αρχικά στις 30 Ιανουαρίου του 2008 και τροποποιήθηκε η σύνθεσή της στις 19 Ιουλίου 2011.

Σε αυτήν προεδρεύουν για ένα χρόνο εκ περιτροπής, ξεκινώντας από το 2011, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστοιχα, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια που προεδρεύει κάθε φορά.

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου είναι, πέραν των ως άνω Περιφερειαρχών:

 • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης
 • Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος
 • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών συντονισμού και της ΜΟΔ Α.Ε.
 • Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
 • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 • Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
 • Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
 • Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των τριών Περιφερειών
 • Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 • Κοινός εκπρόσωπος των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ της χωρικής ενότητας που καλύπτει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

 

Ακολουθεί πίνακας με τις μέχρι τώρα Συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013

Βέλος 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013
Βέλος 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013
Βέλος 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013
Βέλος 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013
Βέλος 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013